ഈ പോര്‍ട്ടല്‍ അക്ഷയ ‌| സി.എസ്.സിയുടെ സ്വകാര്യ ഉപയോഗത്തിനമാത്രമുള്ളതാണ്. This Portal strictly only for private use of CSC.

Akshaya Kendra & Common Service Centre
Reg.No: KL011400213, Paduppu- Sankarampady PO
Kasaragod - Kerala - 671541

Akshaya Kendra CSC Supporting Portal

a a